Thời trang nam';

- KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2012-2013

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2012-2013

 

PHÒNG GD - ĐT THỦY NGUYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NÚI ĐÈO

----**----

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lậpTự do – Hạnh phúc

----**----

                                  Số:       /KHTHNĐ                                                      Núi Đèo, ngày 16 tháng 8 năm 2012

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ

NĂM HỌC 2012-2013

A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:

- Căn cứ Luật giáo dục 2005, Luật thanh tra 2004.

- Căn cứ Nghị định 85/2006/ - CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức họat động của Thanh tra giáo dục.

- Căn cứ Thông số 43/2006/TT - BGD ngày 20/10/2006 của Bộ GD - ĐT hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường sở giáo dục khác Thanh tra hoạt động phạm của nhà giáo.

- Căn cứ điều lệ Trường phổ thông.

- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Thủy Nguyên.

- Căn cứ vào công tác thanh kiểm tra năm học 2012-2013 tình hình thực tế của nhà trường

Trường Tiểu học Núi Đèo xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2012-2013 như sau:

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Công tác tuyên truyền - Phổ biến pháp luật

2. Kiểm tra các hoạt động giáo dục:

- Công tác phổ cập giáo dục tiểu học

- Các hoạt động giảng dạy, giáo dục HS

- Các hoạt động phục vụ dạy- học

- Công tác bồi dưỡng đội ngũ CBGV

C. CÁC GIẢI PHÁP CHỈ TIÊU:

1. Công tác tuyên truyền - Phổ biến pháp luật:

* Chỉ tiêu:

- 100% CBGV nắm vững những điều bản của luật giáo dục, luật thanh tra, mục đích, ý nghĩa, tác dụng của việc kiểm tra nội bộ.

- 100% GV vµ HS cam kÕt thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng ®Æc biÖtcuéc vËn ®éng mçi thÇy gi¸o, c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng ®¹o ®øc, häc vµ s¸ng t¹o.

*Giải pháp:

         - TiÕp tôc tuyªn truyÒn, phæ biÕn ®Õn CBGV luËt gi¸o dôc söa ®æi, luËt thanh tra, luËt khiÕu n¹i c¸o söa ®æi, LuËt phßng chèng tham nhòng, luËt thùc hµnh tiÕt kiÖm. Thùc hiÖn chØ thÞ 06 - CT / TW cña chÝnh trÞ, chØ thÞ 2516 /CT -BGD&§T cuéc vËn ®éngHäc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc ChÝ Minh “

      -  TriÓn khai s©u réng c¸c cuéc vËn ®éng ®Õn tÊtGV vµ HS . G¾n liÒn víi thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng c¸c cÊp ,Thùc hiÖn tèt  cuéc vËn ®éng phßng chèng tham nhòng , thùc hµnh tiÕt kiÖm chèngng phÝchØ thÞ 33/ 2006- CT ChÝnh phñ chèng tiªu cùcbÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc.

     - TiÕp tôc triÓn khai phong trµo thi ®ua: “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn - häc sinh tÝch cùc.

           - Tuyªn truyÒn gi¸o dôc häc tËp tÊm g­¬ng ®¹o ®øc ChÝ Minh quan t©m gi¸o dôc ®¹o ®øc n¨ng sèng cho häc sinh th«ng qua c¸c bµi häc .Gi¸o dôc häc sinh thùc hiÖn tèt 5 ®iªu B¸c d¹y vµ 4 nhiÖm cña häc sinh..

       - Phæ biÕn luËt gi¸o dôc , luËt b¶o ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ em , c«ng ­íc Quèc quyÒn trÎ em trong nhµ tr­êng .

      - Phèi kÕt hîp tèt gi÷a 3 m«i tr­êng gi¸o dôc: Gia ®×nh - Nhµ tr­êng - X· héi ®Ó gi¸o dôc cho HS.

      - KÞp thêi ph¸t  hiÖnng¨n chÆn nh÷ng hµnh vi xóc ph¹m danh nh©n phÈm , x©m ph¹m th©n thÓ häc sinh hoÆc ng­êi kh¸c, vi ph¹m hµnh vi kh«ng ®­îc lµm ®èi víi GV t¹i  LuËt gi¸o dôc 2005.  Mäi tr­êng hîp vi ph¹m ®Òu nghiªm minh.

2. KiÓm trang t¸c phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc:

* Chỉ tiêu:

- Huy ®éng 100% trÎ 6 tuæi ra líp kÓ c¶ trÎ khuyÕt tËt .

-TØ lÖ häc sinh häc ®óng dé tuæi lµ 100%.

- 100% HS  hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh tiÓu häc.

- Duy tr× tèt sÜ sè häc sinh trong toµn tr­êng:756 em.

      * Gi¶i ph¸p:

         - Th­êng xuyªn theo dâi ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu phæ cËp gi¸o dôc

- T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó HS nghÌo, trÎ khuyÕt tËt ®ù¬c häc tËp hßa nhËp b×nh ®¼ng ®Ó c¸c em ®­îc phôc håi chøc n¨ng vµ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng cña b¶n th©n.

- Duy tr× chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ PCGD TiÓu häc vµphæ cËp ®óng ®é tuæi.

          - Ph©n c«ng GV xuèng c¸c ®Þa bµn d©n c­ kÕt hîp víi c¸c ®oµn thÓ ®Þa ph­¬ng rµ so¸t huy ®éng trÎ 6 tuæi ra líp.

          - §iÒu tra phæ cËp ®Ó n¾m ®­îc sè d©n sinh tr­íc 6 tuæi.

           - Kho¸n sÜ sè cho gi¸o viªn chñ nhiÖm .

           - Ph¸t hiÖn kÞp thêi häc sinh cã nguy c¬ bá häc ®Ó kÕt phèi hîp víi gia ®×nh , Ban §D CMHS vµ c¸c lùc l­îng x· héi ®Ó gióp ®ì trÎ trë l¹i tr­êng .

          - Qu¶n lÝ tèt vµ cËp nhËt th­êng xuyªn hå s¬ phæ cËp.

3.Kiểm tra các hoạt động giáo dục HS

          * Chỉ tiêu:

          - 100% các lớp được kiểm tra

  * Giải pháp:

          - Phối kết hợp với Đoàn, Đội, GV trực ban kiểm tra thường xuyên tình hình các lớp:

          + Kiểm tra công tác nội vụ

          + Kiểm tra nền nếp học tập

          + Kiểm tra việc thực hiện nội quy của nhà trường

          + Kiểm tra các hoạt động Văn hoá văn nghệ, Thể dục thể thao

- BGH dự giờ đột xuất đánh giá kết quả học tập của HS

- Kiểm tra định kì:

          + Kiểm tra vở: 1 lần/ tháng/ 1 loại vở

          + KĐCL: 1 lần/ tháng (1 khối)

          + Đánh giá kết quả học tập của HS: 5 lần/ năm

- Kết quả kiểm tra được đánh giá bằng điểm

- Kết quả đánh giá sẽ là 1 tiêu chí thi đua của lớp (theo tháng)

4. Kiểm tra các hoạt động phục vụ dạy - học:

           Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy và học

           Kiểm tra công tác tài chính

           Kiểm tra hoạt động thư viện

           Kiểm tra các hoạt động giáo dục thể chất, y tế học đường, vệ sinh ATTP, vệ sinh môi trường lớp học

          * Giải pháp:

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch tự kiểm tra, báo cáo

- Phối kết hợp các bộ phận, các đoàn thể, Hội PHHS, kiểm tra định kỳ các hoạt động phục vụ dạy học. Cụ thể:

+ Tiến hành kiểm tra CSVC: 2 lần/ học kì

          + Kiểm tra thư viện: 1 lần/ học kỳ

+ Kiểm tra công tác tài chính: 1 lần/ học kỳ

+ Kiểm tra hoạt động thể chất, y tế học đường: 1 lần/ học kỳ

+ Kiểm tra vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường: 1 lần/ tuần

          + Kiểm tra vệ sinh ATTP, bếp ăn bán trú thường xuyên hàng ngày và định kỳ 1 lần/ tháng.

- Kết quả kiểm tra ghi biên bản - kí nhận

5. Kiểm tra đánh giá chất lượng đội ngũ:

* Chỉ tiêu:

  - 100% GV được kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề.

  - 100% các tổ, khối chuyên môn được BGH kiểm tra.

* Giải pháp:

- C¸n bé gi¸o viªn, ®¶ng viªn lu«n g­¬ng mÉu ®i ®Çu trong c«ng t¸c chèng tiªu cùc, bÖnh thµnh tÝch vµ vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o .

- T¨ng c­êng tù häc, tù båi d­ìng ®¸p øng møc cao 3 lÜnh vùc cña ChuÈn gi¸o viªn TiÓu häc. §æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng c¬ b¶n, tÝch hîp gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng, gi¸o dôc kü n¨ng sèng, ATGT, Phßng ngõa th¶m ho¹, phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi.....

- Tæ chøc cho GV tham gia häc tËp båi d­ìng th­êng xuyªn, båi d­ìng tËp trung, trong ®ã cã ph­¬ng ph¸p d¹y trÎ khuyÕt tËt .

- T¹o ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian ®Ó c¸n bé- gi¸o viªn häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, n©ng cao chuÈn.

- T¨ng c­êng gi¸o dôc t­ t­ëng ®¹o ®øc, th¸i ®é, ®éng c¬ thùc hiÖn nhiÖm vô cho c¸n bé gi¸o viªn ®Ó mäi ng­êi thÊy râ tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô vµ quyÒn lîi ®Ó mçi CB-GV-NV lu«n ®Æt lîi Ých tËp thÓ lªn trªn lîi Ých c¸ nh©n, n©ng cao ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c.

- Thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ trong ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ.

- Tæ chøc tèt c¸c ®ît thi ®ua trong n¨m, tÝch cùc dù giê, th¨m líp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. §¶m b¶o c¸c buæi SHCM cã chÊt l­îng.

     - Qu¶n lý chØ ®¹o s¸t sao ho¹t ®éng cña c¸c Tæ, Khèi chuyªn m«n.

     - §Èy m¹nh phong trµo thi ®ua D¹y tèt - Häc tèt.

     - Tham gia ®Çy ®ñ cã chÊt l­îng c¸c buæi héi th¶o chuyªn m«n do Tr­êng, Côm, PGD-§T Thµnh phè tæ chøc.

          - Thực hiện nghiêm túc nội dung kiểm tra chuyên đề

+ Sổ BG: 1 lần/ tuần( đối với sổ của Khối)

                   + Sổ điểm,Sổ BG, Sổ CN, sổ dự giờ, sổ SHCM: 1 lần/ tháng

                   + Bài soạn : 4 lần/ năm

          - Tăng cường hình thức kiểm tra đột xuất

          - Nội dung kiểm tra:

                   + Dự giờ thăm lớp

                   + Khảo sát HS

                   + Kiểm tra việc thực hiện chương trình TKB

                   + Kiểm tra việc chấm chữa

                   + Kiểm tra việc sử dụng ĐDDH

                   + Kiểm tra hồ sơ, giáo án...

          - Báo trước với GV: 15 phút

          - Có biên bản, kí nhận sau kiểm tra

Tiểu học Núi Đèo
 
Bookmark and Share   Back    Top
 Các tin khác
 DIỄN VĂN KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC NÚI ĐÈO, ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ, BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015
 DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014
 Quyết địnhthành lập ban quản lí và phục vụ nuôi bán trú
 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2013-2014
 KE HOACH HOAT DONG HE NAM 2013
 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO TIÊU CHÍ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2
 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2013-2014
 QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA TOÀN DIỆN GIAO VIÊN
 LIÊN HOAN VĂN NGHỆ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
 KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
 NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN - HỌC SINH NĂM HỌC 2012-2013
 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
 KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2012
 BÁO CÁO TK ĐẢNG NHIỆM KỲ 2009-2011
 QUYẾT ĐỊNH PHỐ CẬP GIÁO DỤC
 CAM KẾT HAI KHÔNG
 Chương trình dạ vũ nhân dịp 8 - 3
 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG - GIAI ĐOẠN 2010-2015
 Trường tiểu học Núi Đèo
 Taekwondo ngoại khóa cho các em học sinh tiểu học Núi Đèo

Tiêu Điểm

Quyết địnhthành lập ban quản lí và phục vụ nuôi bán trú Quyết địnhthành lập ban quản lí và phục vụ nuôi bán trú Ban quản lí và phục vụ nuôi bán trú có nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt công tác nuôi bán trú
Chương trình dạ vũ nhân dịp 8 - 3 Chương trình dạ vũ nhân dịp 8 - 3 Chương trình dạ vũ nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam. Tại nhà thi đấu huyện Thủy Nguyên. Trường tiểu học Núi Đèo kết hợp cùng hội phụ nữ thị trấn Núi Đèo...
Trường tiểu học Núi Đèo Trường tiểu học Núi Đèo Trường tiểu học Núi Đèo- Thủy Nguyên – Hải Phòng được thành lập từ tháng 9 năm 1994 do tách từ trường PTCS Núi Đèo...
Video: Xót xa cảnh học sinh Minh Hóa bơi qua sông tới trường Video: Xót xa cảnh học sinh Minh Hóa bơi qua sông tới trường (Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng bài "Rơi nước mắt trước cảnh học sinh bơi qua sông đến trường", nhiều cơ quan báo chí cũng đã tích cực phản ánh tình cảnh đáng buồn này. Dưới đây là một đoạn phóng sự xúc động của Đài Truyền hình Việt Nam, mời bạn đọc cùng theo dõi:
Quảng Bình: Rơi nước mắt trước cảnh học sinh bơi qua sông đến trường Quảng Bình: Rơi nước mắt trước cảnh học sinh bơi qua sông đến trường (Dân trí) - Hàng chục học sinh ngày hai buổi bơi qua sông đến trường. Để áo quần và sách vở không bị ướt, các em chuẩn bị sẵn một bao nilon lớn, cho quần áo và cặp sách vào, buộc kín lại. Qua đến bờ sông bên kia, các em lại lấy quần áo ra mặc vào...
GS Ngô Bảo Châu giao lưu với học sinh, sinh viên thành phố GS Ngô Bảo Châu giao lưu với học sinh, sinh viên thành phố - “Muốn đi được xa thì phải đi bền bỉ, chứ không phải chạy cho thật nhanh”- Đó là lời khuyên của GS Ngô Bảo Châu – chủ nhân giải thưởng toán học Fields danh giá dành cho sinh viên, học sinh thành phố trong buổi nói chuyện và giao ...

Thông tin đăng nhập


Thông tin liên hệ

Tư vấn trực tuyến  My status  

Thống Kê Truy Cập

Hiện có 1 khách Trực tuyến
Tổng truy cập: 113001