Thời trang nam';

- KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2013-2014

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2013-2014

PGD-ĐT THỦY NGUYÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NÚI ĐÈO

 

 
 
 

 


Số:      /KH-THNĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


          Núi Đèo, ngày 07 tháng 6  năm 2013

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC 2013 - 2014

 

          Căn cứ Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Công văn số 38/CV-GDĐT ngày 09/5/2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủy Nguyên về hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng giáo viên năm học 2013 - 2014;

Căn cứ thực tế nhà trường, trường tiểu học Núi Đèo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) năm học 2013 - 2014 như sau:

I. Mục đích bồi dưỡng:

- Trang bị kiến thức cho giáo viên về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.

- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

- Nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện nội dung và nhiệm vụ năm học 2013-2014 cho giáo viên.

II. Nội dung bồi dưỡng:

1. Khối kiến thức bắt buộc:

a. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp tiểu học áp dụng trong cả nước (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 1): Bộ GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục tiểu học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học.

b. Nội dung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 2): Sở GDĐT quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục tiểu học của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.

2. Khối kiến thức tự chọn:

Khối kiến thức tự chọn (sau đây gọi là nội dung bồi dưỡng 3): bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên.

III. Kế hoạch và nội dung bồi dưỡng:

1.     Khối kiến thức do nhà trường bồi dưỡng: 30 tiết

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Đối tượng bồi dưỡng

Hình thức

Thời gian (tiết)

Đơn vị thực hiện

Tháng 8/2013

Chuyên đề thiết kế bài giảng điện tử; kỹ năng tìm kiếm thông tin trên website phục vụ xây dựng bài giảng.

CBQL, GV

Tập trung

8

Trường

Chuyên đề đổi mới cách soạn bài

CBQL, GV

Tập trung

4

Trường

Hội thảo, viết thu hoạch

CBQL, GV

Tập trung

8

Trường

HD thực hiện nhiệm vụ năm học.

Chuyên đề về Quy định đạo đức nhà giáo.

CBQL, GV

Tập trung

10

Trường

 

2.     Khối kiến thức tự chọn:

 

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Mục tiêu bồi dưỡng

T.gian tự học (tiết)

 
 

Tháng 7/2013

Nâng cao năng lực hiểu biết về đối tượng giáo dục.

TH1: Một số vấn đề về tâm lí học dạy học ở tiểu học

1. Tâm lí học về sự phát triển trí tuệ  học sinh tiểu học

2. Tâm lí học về sự hình thành kĩ năng học tập của học sinh tiểu học

3. Tâm lí học về giáo dục đạo đức  học sinh tiểu học

 

 

Nắm vững một số vấn đề cơ bản về tâm lí học dạy học ở tiểu học để vận dụng trong dạy học, giáo dục ở trường tiểu học

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Nâng cao năng lực hiểu biết về môi trường giáo dục và xây dựng môi trường học tập.

TH7:

Xây dựng môi trường học tập thân thiện

1. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về vật chất (phòng học, cảnh quan trường lớp, tạo khu vui chơi…)

2. Xây dựng môi trường thân thiện trong nhà trường về tinh thần (quan hệ giáo viên-giáo viên, giáo viên-học sinh, học sinh-học sinh, nhà trường- phụ huynh…)

 

 

 

 

 

Hiểu được xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất; hiểu được ý nghĩa và biết cách tạo môi trường trường học thân thiện về mặt vật chất.

Hiểu được thế nào là xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần; hiểu ý nghĩa và biết cách xây dựng môi trường trường học thân thiện về mặt tinh thần.

 

 

13

 

Tháng 8/2013

Tăng cường năng lực triển khai dạy học.

TH15:

Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

 1. Phương pháp giải quyết vấn đề

2. Phương pháp làm việc theo nhóm

3. Phương pháp hỏi đáp.

4. Phương pháp “ Bàn tay nặn bột”…

 

 

 

Hiểu được mục đích, đặc điểm, quy trình và điều kiện để thực hiện có hiệu quả một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.

Biết cách vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học.

9

 

Tháng 9,10,11/2013

Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và UDCNTT trong dạy học.

TH23:

Mạng Internet – tìm kiếm và khai thác thông tin :

 1.Những điều cần biết khi tham gia vào Internet.

2. Cách sử dụng một trình duyệt Web

3. Cách thức tìm kiếm thông tin trên Internet.

4. Cách sử dụng dịch vụ gửi và nhận thư điện tử.

 

 

 

 

 

Biết cách sử dụng một trình duyệt Web.

Biết cách tìm kiếm thông tin trên Internet.

Biết cách gửi và nhận thư điện tử.

 

12

 

Tháng 12/2013 01,02/

2014

Tăng cường năng lực triển khai dạy học

TH16:

Một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

1. Kĩ thuật đặt câu hỏi

2. Kĩ thuật dạy học theo góc

3. Kĩ thuật lắng nghe và phản hồi tích cực

4. Kĩ thuật tổ chức trò chơi học tập

5.  Kĩ thuật học tập hợp tác…

 

 

 

 

Hiểu được mục đích, đặc điểm, cách tiến hành một số kĩ thuật dạy học tích cực ở tiểu học.

Biết cách vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học.

 

Tháng 3,4/2013

Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

TH24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

1. Khái niệm cơ bản về đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

2. Nguyên tắc đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

3. Phân loại kiểm tra và  đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

4. Nội dung đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

- Đánh giá kiến thức

- Đánh giá kỹ năng

- Đánh giá thái độ

 

 

 

Hiểu được chức năng cơ bản và các nguyên tắc  đánh giá kết quả học tập. 

Hiểu và trình bày được bốn loại đánh giá ở tiểu học

Xác lập được nội dung đánh giá.

 

7

 

 

3. Tài liệu học tập để giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng:

- Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          - Các tài liệu phục vụ đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá, các tài liệu tập huấn từ những năm học trước.

          - Các chỉ thị, văn bản của Bộ GDĐT về nhiệm vụ năm học 2013-2014, phong trào thi đua: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

          - Khuyến khích các tổ chuyên môn và các cá nhân chủ động sử dụng các nguồn tài liệu bổ sung cần thiết trong quá trình bồi dưỡng.

          IV. Tổ chức thực hiện:

1. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học được hướng dẫn, bổ sung hằng năm: Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung bồi dưỡng 1, thường xuyên bổ sung nội dung bồi dưỡng 3; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung bồi dưỡng 2.

2. Thời lượng thực hiện từng nội dung bồi dưỡng:

a. Mỗi giáo viên thực hiện chương trình bồi dưỡng 120 tiết/năm học.

- Nội dung bồi dưỡng 1: khoảng 30 tiết/năm học;

- Nội dung bồi dưỡng 2: khoảng 30 tiết/năm học;

- Nội dung bồi dưỡng 3: khoảng 60 tiết/năm học.

b. Căn cứ kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của nhà trường, giáo viên có thể thay đổi, tự lựa chọn các mô đun cần bồi dưỡng theo nội dung bồi dưỡng 3 (Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) phù hợp với nhu cầu cá nhân về thời lượng thực hiện khối kiến thức này trong từng năm học.

Tổ chức học tập trung trong phần khối kiến thức tự chọn các tiết lý thuyết và tiết thực hành do tổ chuyên môn tổ chức.

3. Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên được thực hiện hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường, các tổ chuyên môn và mỗi giáo viên nhất thiết phải có kế hoạch và hồ sơ công tác bồi dưỡng thường xuyên.

Trong quá trình chỉ đạo và thực hiện, nếu có những vấn đề khó khăn, vướng mắc, các đồng chí phản ánh về Ban giám hiệu để chỉ đạo kịp thời.                                                                                                                      

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Thủy Nguyên;

- Ban giám hiệu;

- Các tổ trưởng; 

- Giáo viên (Website: tieuhocnuideo.edu.vn);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Dung

Tiểu học Núi Đèo
 
Bookmark and Share   Back    Top
 Các tin khác
 DIỄN VĂN KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG TIỂU HỌC NÚI ĐÈO, ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ, BẰNG CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2 VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2014-2015
 DIỄN VĂN KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013-2014
 Quyết địnhthành lập ban quản lí và phục vụ nuôi bán trú
 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2013-2014
 KE HOACH HOAT DONG HE NAM 2013
 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO TIÊU CHÍ TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2
 QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA TOÀN DIỆN GIAO VIÊN
 LIÊN HOAN VĂN NGHỆ KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
 KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2012-2013
 NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN - HỌC SINH NĂM HỌC 2012-2013
 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
 KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2012
 BÁO CÁO TK ĐẢNG NHIỆM KỲ 2009-2011
 QUYẾT ĐỊNH PHỐ CẬP GIÁO DỤC
 CAM KẾT HAI KHÔNG
 Chương trình dạ vũ nhân dịp 8 - 3
 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG - GIAI ĐOẠN 2010-2015
 Trường tiểu học Núi Đèo
 Taekwondo ngoại khóa cho các em học sinh tiểu học Núi Đèo

Tiêu Điểm

Quyết địnhthành lập ban quản lí và phục vụ nuôi bán trú Quyết địnhthành lập ban quản lí và phục vụ nuôi bán trú Ban quản lí và phục vụ nuôi bán trú có nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt công tác nuôi bán trú
Chương trình dạ vũ nhân dịp 8 - 3 Chương trình dạ vũ nhân dịp 8 - 3 Chương trình dạ vũ nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam. Tại nhà thi đấu huyện Thủy Nguyên. Trường tiểu học Núi Đèo kết hợp cùng hội phụ nữ thị trấn Núi Đèo...
Trường tiểu học Núi Đèo Trường tiểu học Núi Đèo Trường tiểu học Núi Đèo- Thủy Nguyên – Hải Phòng được thành lập từ tháng 9 năm 1994 do tách từ trường PTCS Núi Đèo...
Video: Xót xa cảnh học sinh Minh Hóa bơi qua sông tới trường Video: Xót xa cảnh học sinh Minh Hóa bơi qua sông tới trường (Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng bài "Rơi nước mắt trước cảnh học sinh bơi qua sông đến trường", nhiều cơ quan báo chí cũng đã tích cực phản ánh tình cảnh đáng buồn này. Dưới đây là một đoạn phóng sự xúc động của Đài Truyền hình Việt Nam, mời bạn đọc cùng theo dõi:
Quảng Bình: Rơi nước mắt trước cảnh học sinh bơi qua sông đến trường Quảng Bình: Rơi nước mắt trước cảnh học sinh bơi qua sông đến trường (Dân trí) - Hàng chục học sinh ngày hai buổi bơi qua sông đến trường. Để áo quần và sách vở không bị ướt, các em chuẩn bị sẵn một bao nilon lớn, cho quần áo và cặp sách vào, buộc kín lại. Qua đến bờ sông bên kia, các em lại lấy quần áo ra mặc vào...
GS Ngô Bảo Châu giao lưu với học sinh, sinh viên thành phố GS Ngô Bảo Châu giao lưu với học sinh, sinh viên thành phố - “Muốn đi được xa thì phải đi bền bỉ, chứ không phải chạy cho thật nhanh”- Đó là lời khuyên của GS Ngô Bảo Châu – chủ nhân giải thưởng toán học Fields danh giá dành cho sinh viên, học sinh thành phố trong buổi nói chuyện và giao ...

Thông tin đăng nhập


Thông tin liên hệ

Tư vấn trực tuyến  My status  

Thống Kê Truy Cập

Hiện có 2 khách Trực tuyến
Tổng truy cập: 102612